Συνεργασία σχολικών μονάδων με το Κ.Ε.Σ.Υ. σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού

Σύμφωνα με το Ν.4547/12-6-2018 « αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και σύμφωνα με το άρθρο 1:
Για την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα Κ.Ε.Σ.Υ. δραστηριοποιούνται και σε δράσεις επαγγελματικού προσανατολισμού.
Οι δράσεις επαγγελματικού προσανατολισμού σύμφωνα με τον «Ενιαίο Κανονισμό λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους», ΦΕΚ 5614/13-12-2018 αφορούν:

  1. Στην ομαλή μετάβαση των μαθητών/τριών στην ενήλικη ζωή και την υποστήριξη αυτών για τη διαμόρφωση της εργασιακής τους ταυτότητας.
  2. Στην οργάνωση και εποπτεία προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας.
  3. Στην οργάνωση και υλοποίηση επισκέψεων στις σχολικές μονάδες περιοχής ευθύνης του Κ.Ε.Σ.Υ.
  4. Στην υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού που έχουν στόχο να υποστηρίξουν τους/τις μαθητές/τριες σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο να λάβουν εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις και να σχεδιάσουν τη σταδιοδρομία τους.
  5. Στην ενημέρωση της κοινότητας των μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών, και γονέων σχετικά με ζητήματα που αφορούν στα συστήματα εκπαίδευσης και στις εκάστοτε μεταβολές τους, στις διαδικασίες μετάβασης στη μεταλυκειακή και τριτοβάθμια εκπαίδευση, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μεταλυκειακών και τριτοβάθμιων σχολών, στις τάσεις και τα χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας και στις απαιτούμενες δεξιότητες ζωής, στην αναγκαιότητα της έγκαιρης και έγκυρης διερεύνησης και πληροφόρησης σχετικά με τις εκπαιδευτικές και εργασιακές επιλογές, στη χρησιμότητα της συμβουλευτικής υποστήριξης των μαθητών/τριών πριν από τη διαδικασία και κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης και στη χρησιμότητα της ανάπτυξης δεξιότητας αυτοπληροφόρησης.
  6. Στην οργάνωση και υλοποίηση δράσεων που σχετίζονται με τη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό (οργάνωση, υλοποίηση επισκέψεων σε χώρους εργασίας, Α.Ε.Ι., διοργάνωση και υλοποίηση ενημερωτικών συναντήσεων και επιμορφωτικών ημερίδων, επισκέψεων επαγγελματιών και εκπροσώπων επαγγελμάτων στις σχολικές μονάδες, συνεργασία με τους φορείς της τοπικής κοινωνίας κ.ά.)
  7. Στην υλοποίηση ατομικών υποστηρικτικών συνεδριών σε μαθητές/τριες Β΄ και Γ΄ Λυκείου (διερεύνηση παραγόντων που καθορίζουν τον τρόπο και την επιλογή επαγγέλματος, μετάβαση στη νέα εκπαιδευτική ή και εργασιακή ζωή, ενίσχυση της αυτογνωσίας, συνδρομή στη συμπλήρωση μηχανογραφικού δελτίου).

 Το εκπαιδευτικό προσωπικό με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό είναι στη διάθεση των σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικών, μαθητών/τριών και γονέων.
Για την αποτελεσματική παρέμβαση και επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων, εφιστούμε την προσοχή στο εξής: οι σχολικές μονάδες δια του συνδέσμου τους, δηλαδή τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό επικοινωνίας με το αρμόδιο Κ.Ε.Σ.Υ. της περιοχής τους, καταθέτουν το αίτημά τους στο Κ.Ε.Σ.Υ., ώστε το προσωπικό με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό να οργανώσει και να υλοποιήσει την αντίστοιχη με το ζητούμενο αίτημα δράση και επίσκεψη στη σχολική μονάδα. 
Σας επισυνάπτουμε το έντυπο/αίτηση, το οποίο παρακαλούμε να κατατίθεται προς το Κ.Ε.Σ.Υ.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.