Διευκρινήσεις σχετικά με τη λειτουργία των Ομάδων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης