Έναρξη λειτουργίας του Κ.Ε.Σ.Υ. -Πλαίσιο επικοινωνίας με τις σχολικές μονάδες – Χαιρετισμός Προϊσταμένου

Τρίκαλα, 7 -12- 2018
Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,
Ο ν. 4547/2018, άρθρο 6, προβλέπει με έδρα τα Τρίκαλα, την ίδρυση οργανικής εκπαιδευτικής μονάδας με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης», συντομογραφικά «Κ.Ε.Σ.Υ.», ως αποτέλεσμα αναδιοργάνωσης και συγχώνευσης των α) Κέντρο Διάγνωσης, Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) του ν. 3699/2008, β) του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων (Σ.Σ.Ν.) της παρ. 11 του άρθρου 52 του π.δ. 18/2018, γ) του Γραφείου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.) και δ) του Κέντρου Συμβουλευτικής – Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) της παρ. 12 του άρθρου 52 του π.δ. 18/2018.
Οι αρμοδιότητες των Κ.Ε.Σ.Υ. έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό και αφορούν στις δημόσιες και ιδιωτικές σχολικές μονάδες των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων.
Με τη δημοσίευση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Παιδείας (αριθμ. Φ.351.1/53/206591/Ε3, ΦΕΚ 5440/5-12-2018), σηματοδοτείται η έναρξη πλήρους λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ.
Σύμφωνα με το ν. 4547/2008, άρθρο 7, αποστολή των Κ.Ε.Σ.Υ. είναι η υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου. Για την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα Κ.Ε.Σ.Υ. δραστηριοποιούνται στους τομείς της διερεύνησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών, της διενέργειας αξιολογήσεων, του σχεδιασμού και της υλοποίησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, καθώς και δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού, της υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων ή των Ε.Κ., της διενέργειας ενημερώσεων και επιμορφώσεων και της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου.
Τα Κ.Ε.Σ.Υ. χειρίζονται κάθε συναφές θέμα υπό το συντονισμό του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και σε συνεργασία με τις λοιπές περιφερειακές δομές διοίκησης και υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τις Ε.Δ.Ε.Α.Υ., όπου αυτές λειτουργούν.  Διασυνδέονται με τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. ως εξής:
α) Κάθε εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. του Κ.Ε.Σ.Υ., αναλαμβάνει υπό την ευθύνη του μία ενότητα σχολικών μονάδων και λειτουργεί ως πρόσωπο επαφής και αναφοράς των μονάδων αυτών, ιδίως για πιθανές παραπομπές μαθητών για τη διενέργεια αξιολογήσεων και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, τη διατύπωση αναγκών σε επίπεδο υποστήριξης της σχολικής κοινότητας, τη διενέργεια επιμορφώσεων και δράσεων ευαισθητοποίησης και την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού.
β) σε κάθε σχολική μονάδα ορίζεται, με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, υπεύθυνος επικοινωνίας με το Κ.Ε.Σ.Υ.  εκπαιδευτικός, ο οποίος, σε συνεργασία με το διευθυντή της μονάδας, έχει την ευθύνη για το συντονισμό των αιτημάτων προς το Κ.Ε.Σ.Υ. και τη συνολική συνεργασία με αυτό. Υπεύθυνος επικοινωνίας με το Κ.Ε.Σ.Υ. ορίζεται ο εκπαιδευτικός του τμήματος ένταξης (Τ.Ε.), όπου λειτουργεί ή, αν δεν λειτουργεί Τ.Ε., άλλος εκπαιδευτικός, κατά προτεραιότητα με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε.
Στις σχολικές μονάδες που δεν λειτουργεί Ε.Δ.Ε.Α.Υ., συνιστάται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ε.Δ.Ε.Α.Υ, ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών, η οποία υποστηρίζεται στο έργο της από το Κ.Ε.Σ.Υ., συγκροτείται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και αποτελείται από το διευθυντή ή τον υποδιευθυντή του σχολείου, τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό επικοινωνίας με το Κ.Ε.Σ.Υ. και τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματος.
Σε κάθε περίπτωση, για την αξιολόγηση και την έκδοση σχετικών αξιολογικών εκθέσεων – γνωματεύσεων από τα Κ.Ε.Σ.Υ., απαιτείται η:
α) προηγούμενη της διενέργειας της αξιολόγησης υποβολή σχετικού αιτήματος των γονέων ή κηδεμόνων προς το Κ.Ε.Σ.Υ.,
β) αιτιολογημένη εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων προς το Κ.Ε.Σ.Υ., από την οποία να προκύπτει ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από τη σχολική μονάδα του μαθητή, τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων αυτών, καθώς και το βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο έχει συνταχθεί και υλοποιηθεί από την Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή την ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών.
Ως εκ τούτου, στην περίπτωση που δεν υπάρχει αίτηση του γονιού/κηδεμόνα του μαθητή προς το Κ.Ε.Σ.Υ. ή ελλιπής αιτιολόγηση της εισήγησης του συλλόγου διδασκόντων, ο μαθητής δεν αξιολογείται. Σε κάθε περίπτωση ο γονιός διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης πριν αυτή ολοκληρωθεί.
Τα Κ.Ε.Σ.Υ. εκτός από περιπτώσεις ατομικής αξιολόγησης και υποστήριξης, διερευνούν και αιτήματα, που υποβάλλονται από τους συλλόγους διδασκόντων των σχολικών μονάδων και αφορούν στις αρμοδιότητες των Κέντρων αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν 4547/2018. Τα αιτήματα αυτά συνοδεύονται από το σχετικό πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων, το οποίο περιλαμβάνει την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας της σχετικής παρέμβασης από πλευράς του Κ.Ε.Σ.Υ., περιγραφική έκθεση των μέτρων που έχουν ληφθεί από το σχολείο για το προς παρέμβαση θέμα και τα σχετικά αποτελέσματα.
Επιπροσθέτως, το άρθρο 51 του ν. 4547/2018 τροποποιεί το άρθρο 5 του ν. 3699/2008 ως εξής : Τα Κ.Ε.Σ.Υ., ανάλογα με το είδος και το βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και των μαθησιακών δυσκολιών, προσδιορίζουν το χρόνο επαναξιολόγησης, ο οποίος αναγράφεται στην έκθεση αξιολόγησης – γνωμάτευση. Αν δεν αναγράφεται χρόνος επαναξιολόγησης, οι εκθέσεις του Κ.Ε.Σ.Υ. έχουν μόνιμη ισχύ.
Οι σχολικές μονάδες και οι επιτροπές εξετάσεων των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις προτάσεις, που αναφέρονται στις εκθέσεις αξιολόγησης – γνωματεύσεις που συντάσσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.
Βασικός μας στόχος αποτελεί η υποστήριξη και η συμπαράστασή μας σε κάθε σας ζήτημα, που σχετίζεται με τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση, αίροντας όλα τα εμπόδια, εναρμονιζόμενοι πλήρως με το σύνθημα που ακούγεται στον 21ο αιώνα «προσβάσιμη και ποιοτικότερη εκπαίδευση για όλους τους μαθητές».
Οι εκπαιδευτικοί και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Κ.Ε.Σ.Υ. που ορίζονται ως υπεύθυνοι επικοινωνίας με τις σχολικές μονάδες είναι:
Για τα Γενικά Λύκεια, Επαγγελματικά Λύκεια, ΕΕΕΕΚ, ΕΝΕΕΓΥΛ, υπεύθυνοι επικοινωνίας ορίζονται οι Στάμος Αλέξανδρος και Αλεξανδρίδου Μαρία.
Για τα Γυμνάσια ορίζονται οι: Αναστασοπούλου Χρυσούλα, Τσαρέλα Βασιλική και Κοντοδήμου Γεωργία.
Για τα Δημοτικά Σχολεία ορίζονται οι: Τσιροπούλου Αμαλία-Αράλια, Βούρλα Ιωάννα και Σαρμανιώτη Βασιλική.
Για τα Νηπιαγωγεία ορίζονται οι: Γράβαλου-Χαντζηΐωαννίδου Χριστίνα, Αγρογιάννη Σεραφείνα και Παπαδάκη Αγγελική.
Ας εφαρμόσουμε κατά τη συνεργασία μας, βασικές αρχές, όπως ο αλληλοσεβασμός, η συνεργασία, η υπευθυνότητα, η ειλικρίνεια και η ισοτιμία. Ας χτίσουμε από κοινού το «συμπεριληπτικό σχολείο», περνώντας, σύμφωνα με τις επιταγές της σύγχρονης κοινωνίας, από το «νέο σχολείο» στο «ένα σχολείο για όλους», το οποίο τιμά και αναγνωρίζει τη φυσική παρουσία της διαφορετικότητας των μαθητών. Το «συμπεριληπτικό σχολείο» επιδιώκει την πρόσβαση όλων των μαθητών στη μάθηση, μέσω της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, τον σχεδιασμό και εφαρμογή εξατομικευμένων προγραμμάτων σπουδών, τον σεβασμό στο περιβάλλον και τον πολιτισμό, τη σφυρηλάτηση σχέσεων με τους γονείς και τη διαρκή αμφισβήτηση των εκπαιδευτικών πρακτικών, ώστε να εξασφαλίζονται οφέλη για όλους.
Με τις καλύτερες ευχές μας για υγεία και δύναμη ευελπιστούμε, ώστε κάθε σχολική μονάδα και καθένας από σας ξεχωριστά να βελτιώνει ισόρροπα το γνωστικό, νοητικό και συναισθηματικό επίπεδο του κάθε μαθητή.
Με εκτίμηση για το έργο σας
Ο Προϊστάμενος του
Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)
Απόστολος Σπαθής