Χαιρετισμός του Προϊσταμένου του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. στους νέους διευθυντές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων. Ενημέρωση για το πλαίσιο επικοινωνίας και συνεργασίας (1-9-2023)

Θέμα «Χαιρετισμός του Προϊσταμένου του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. στους νέους διευθυντές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων. Ενημέρωση για το πλαίσιο επικοινωνίας και συνεργασίας»

Αγαπητοί νέοι διευθυντές των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων,

είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να σας απευθύνω τον θερμότερο χαιρετισμό με την αφορμή της ανάληψής σας ως νέοι διευθυντές σε αυτήν τη σημαντική φάση της εκπαιδευτικής μας πορείας. Σας καλωσορίζω θερμά στην οικογένεια των στελεχών εκπαίδευσης και του Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) Τρικάλων.

Η εκπαίδευση αποτελεί το θεμέλιο της κοινωνίας μας και εσείς, ως διευθυντές, έχετε το προνόμιο και την ευθύνη να καθοδηγείτε τους μαθητές μας προς τη βελτίωση του νοητικού, συναισθηματικού και κοινωνικού τους επιπέδου συμβάλλοντας έτσι στην ομαλή ένταξή τους στην κοινωνία. Ο ρόλος σας είναι πολυσύνθετος και απαιτείται αφοσίωση, δημιουργικότητα και αμερόληπτη προσοχή στις ανάγκες των μαθητών σας.

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι δεν είστε μόνοι σας σε αυτήν την προσπάθεια. Το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Τρικάλων είναι εδώ για να σας υποστηρίξει και να σας καθοδηγήσει σε κάθε βήμα της διαχειριστικής σας δράσης. Επίσης, θα έχετε την ευκαιρία να συνεργαστείτε με τους εξαιρετικούς εκπαιδευτικούς και το εξειδικευμένο προσωπικό μας, διαμορφώνοντας μια ισχυρή και δημιουργική ομάδα που θα επιδιώξει το κοινό μας όραμα για την ανάπτυξη των νέων γενεών.

Παραθέτω στη συνέχεια το πλαίσιο λειτουργίας και συνεργασίας μας:

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4823/τ. Α΄/3-8-2021 με θέμα «Σκοπός και αρμοδιότητες των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης», τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) που ιδρύθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4547/2018 (Α’ 102) μετονομάζονται σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.).

Οι αρμοδιότητες των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό και αφορούν στις δημόσιες και ιδιωτικές σχολικές μονάδες των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων.  

Σύμφωνα με το ν. 4823/τ. Α΄/3-8-2021 αποστολή των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. είναι η υποστήριξη των μαθητών, των σχολικών μονάδων και των Εργαστηριακών Κέντρων της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου. Για τα ζητήματα, για τα οποία επιφυλάσσεται αποκλειστική αρμοδιότητα στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., δεν έχουν αρμοδιότητα άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή φορείς.

Τα Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. ασκούν τις αρμοδιότητες και χειρίζονται κάθε συναφές θέμα σε συνεργασία με τις λοιπές περιφερειακές δομές διοίκησης και υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. συνεργάζονται με τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4058/2012 (Α’ 63), καθώς και τις λοιπές δημόσιες υπηρεσίες υγείας κατά τον λόγο των αρμοδιοτήτων τους.

Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα εισήγησης για την κατάταξη, εγγραφή, μετεγγραφή και φοίτηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς και για το κατάλληλο πλαίσιο εξατομικευμένης υποστήριξης, ήτοι παράλληλη στήριξη ή φοίτηση σε τμήμα ένταξης σε σχολική μονάδα της γενικής εκπαίδευσης.

Διασυνδέονται με τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. ως εξής:

α) Κάθε εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. , αναλαμβάνει υπό την ευθύνη του μία ενότητα σχολικών μονάδων και λειτουργεί ως πρόσωπο επαφής και αναφοράς των μονάδων αυτών, ιδίως για πιθανές παραπομπές μαθητών για τη διενέργεια αξιολογήσεων και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, τη διατύπωση αναγκών σε επίπεδο υποστήριξης της σχολικής κοινότητας, τη διενέργεια επιμορφώσεων και δράσεων ευαισθητοποίησης και την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού.

β) σε κάθε σχολική μονάδα ορίζεται, με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, υπεύθυνος επικοινωνίας με το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.  εκπαιδευτικός, ο οποίος, σε συνεργασία με το διευθυντή της μονάδας, έχει την ευθύνη για το συντονισμό των αιτημάτων προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και τη συνολική συνεργασία με αυτό. Υπεύθυνος επικοινωνίας με το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ορίζεται ο εκπαιδευτικός του τμήματος ένταξης (Τ.Ε.), όπου λειτουργεί ή, αν δεν λειτουργεί Τ.Ε., άλλος εκπαιδευτικός, κατά προτεραιότητα με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε.

Σε κάθε περίπτωση, για την αξιολόγηση και την έκδοση σχετικών αξιολογικών εκθέσεων – γνωματεύσεων από τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., απαιτείται η:

α) προηγούμενη της διενέργειας της αξιολόγησης υποβολή σχετικού αιτήματος των γονέων ή κηδεμόνων προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.,

β) αιτιολογημένη εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., από την οποία να προκύπτει ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από τη σχολική μονάδα του μαθητή, τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων αυτών, καθώς και το βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο έχει συνταχθεί και υλοποιηθεί από την Ε.Δ.Υ.

Ως εκ τούτου, στην περίπτωση που δεν υπάρχει αίτηση του γονιού/κηδεμόνα του μαθητή προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή ελλιπής αιτιολόγηση της εισήγησης του συλλόγου διδασκόντων, ο μαθητής δεν αξιολογείται. Σε κάθε περίπτωση ο γονιός διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης πριν αυτή ολοκληρωθεί.

Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εκτός από περιπτώσεις ατομικής αξιολόγησης και υποστήριξης, διερευνούν και αιτήματα, που υποβάλλονται από τους συλλόγους διδασκόντων των σχολικών μονάδων και αφορούν στις αρμοδιότητες των Κέντρων αυτών. Τα αιτήματα αυτά συνοδεύονται από το σχετικό πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων, το οποίο περιλαμβάνει την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας της σχετικής παρέμβασης από πλευράς του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., περιγραφική έκθεση των μέτρων που έχουν ληφθεί από το σχολείο για το προς παρέμβαση θέμα και τα σχετικά αποτελέσματα.

Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., ανάλογα με το είδος και τον βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και των μαθησιακών δυσκολιών, προσδιορίζουν το χρόνο επαναξιολόγησης, ο οποίος αναγράφεται στην έκθεση αξιολόγησης – γνωμάτευση. Αν δεν αναγράφεται χρόνος επαναξιολόγησης, οι εκθέσεις του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. έχουν μόνιμη ισχύ.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4823/τ. Α΄/3-8-2021 για τη Διαδικασία διάγνωσης: Οι αισθητηριακές διαταραχές της όρασης και της ακοής, τα κινητικά ή άλλα σωματικά προβλήματα, οι ψυχικές και νοητικές αναπηρίες, καθώς και τα σοβαρά ή χρόνια προβλήματα υγείας πιστοποιούνται με ιατρική γνωμάτευση από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) και τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4058/2012 (Α’ 63), η οποία αναφέρει το ποσοστό, το είδος και τη βαρύτητα της αναπηρίας και τη χρονική διάρκεια ισχύος της γνωμάτευσης. Αν ο μαθητής δεν έχει πιστοποιηθεί από ΚΕ.Π.Α. ή Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας και μέχρις ότου πιστοποιηθεί, γίνονται δεκτές γνωματεύσεις από δημόσια νοσοκομεία.

Οι σχολικές μονάδες και οι επιτροπές εξετάσεων των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις προτάσεις, που αναφέρονται στις εκθέσεις αξιολόγησης – γνωματεύσεις που συντάσσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Βασικός μας στόχος αποτελεί η υποστήριξη και η συμπαράστασή μας σε κάθε σας ζήτημα, που σχετίζεται με την υποστήριξη όλων των μαθητών.

Οι εκπαιδευτικοί και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. που ορίζονται ως υπεύθυνοι επικοινωνίας με τις σχολικές μονάδες είναι: Για τα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια, Επαγγελματικά Λύκεια, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., ΕΝ.Ε.Ε.Γ.Υ.Λ., υπεύθυνοι επικοινωνίας ορίζονται οι Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και οι Ψυχολόγοι. Για τα Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία ορίζονται οι Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και οι Κοινωνικοί Λειτουργοί.

Ας εφαρμόσουμε κατά τη συνεργασία μας, βασικές αρχές, όπως ο αλληλοσεβασμός, η συνεργασία, η υπευθυνότητα, η ειλικρίνεια και η ισοτιμία. Ας χτίσουμε από κοινού το «συμπεριληπτικό σχολείο», περνώντας, σύμφωνα με τις επιταγές της σύγχρονης κοινωνίας, από το «νέο σχολείο» στο «ένα σχολείο για όλους», το οποίο τιμά και αναγνωρίζει τη φυσική παρουσία της διαφορετικότητας των μαθητών. Το «συμπεριληπτικό σχολείο» επιδιώκει την πρόσβαση όλων των μαθητών στη μάθηση, μέσω της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, τον σχεδιασμό και εφαρμογή εξατομικευμένων προγραμμάτων σπουδών, τον σεβασμό στο περιβάλλον και τον πολιτισμό, τη σφυρηλάτηση σχέσεων με τους γονείς και τη διαρκή αμφισβήτηση των εκπαιδευτικών πρακτικών, ώστε να εξασφαλίζονται οφέλη για όλους.

Σας εύχομαι κάθε επιτυχία και ικανοποίηση στην απαιτητική και ενδιαφέρουσα αποστολή σας. Μαζί, θα συνεχίσουμε να διαμορφώνουμε το μέλλον μέσα από την εκπαίδευση, εμπνέοντας τους νέους να αναπτύξουν το δυναμικό τους και να γίνουν πολίτες του κόσμου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΛΟΓΩ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

Το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Τρικάλων ανακοινώνει ανησυχητική αύξηση 20% στις παιδικές διαταραχές τις τελευταίες δύο δεκαετίες

“Η Σωστή επιλογή σπουδών” Άρθρο της Φαίη Καλτσά, Ψυχολόγου ΠΕ23 στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ Τρικάλων

Ενδοσχολική επιμόρφωση από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. στο 2 Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων

Άρθρο του Προϊσταμένου του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Απόστολου Σπαθή και της Ψυχολόγου Φωτεινής Καλτσά

Ο φόβος της συναισθηματικής δέσμευσης

 30/05/2023

 Απόψεις

 Δημήτρης Παδιός

(Άρθρο του Προϊσταμένου του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Τρικάλων  Απόστολου Σπαθή και της Ψυχολόγου Φωτεινής Καλτσά)

Μήπως είστε από εκείνα τα άτομα που φοβούνται την δέσμευση και μόνο στη ιδέα να έρθετε κοντά με κάποιον, ή ακόμα και να νιώσετε εξάρτηση από εκείνον/η σας κόβεται ή ανάσα.
Ας προσπαθήσουμε όμως να δούμε και ίσως να δώσουμε έναν ορισμό για το τι είναι ο φόβος της δέσμευσης. Είναι ο φόβος, ο οποίος εμποδίζει το άτομο να προχωρήσει να μπει στην διαδικασία μίας μακροχρόνιας σχέσης, ή ο φόβος να κάνει το επόμενο βήμα περνώντας στο στάδιο του γάμου.

Τί κρύβεται όμως πίσω από τον φόβο για την σύναψη στενής σχέσης; Ποια είναι τα αίτια;
Ο βασικός λόγος μπορεί να συνοψιστεί σε μία φράση «ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΛΛΑΞΩ».
Ο φόβος της αλλαγής, για το τί μπορεί να συνεπάγεται αυτή η αλλαγή, η ανασφάλεια για το τί μπορεί να συμβεί στο μέλλον. Η σκέψη της αλλαγής από μόνη της φοβίζει.
Ενδέχεται να κρύβεται ο φόβος της απόρριψης, το άτομο φοβάται ότι θα χάσει το έτερον ήμισυ, επίσης ο φόβος ότι μέσα στην σχέση κινδυνεύει να χάσει την ταυτότητά του, καθώς εμπλέκεται συγχρόνως και η ταυτότητα του άλλου ατόμου.

Συναισθηματική εμπλοκή σημαίνει ότι τα άτομα μοιράζονται σκέψεις και συναισθήματα, νιώθουν ασφάλεια για τον εαυτό τους για την σχέση τους, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει αμοιβαία εκδήλωση αγάπης και πάθους. Όταν το άτομο αντιμετωπίζει το συναισθηματικό δέσιμο ως κάτι αρνητικό ή αγχωτικό συνήθως καταφεύγει στην αποφυγή ως τρόπο διαχείρισης ή αντιμετώπισης του άγχους που νιώθει.

Ο λόγος για τον οποίο αυτό συμβαίνει έχει να κάνει με την επιλογή μη κατάλληλων ατόμων τους οποίους με την πρώτη ευκαιρία θα τους απορρίψει, ή θα προτιμήσει να φύγει ο ίδιος/α μόλις αντιληφθεί ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει από τον έλεγχο η από τα όρια που έχει θέσει.
Ο στόχος των ατόμων που πάσχουν από τον φόβο της δέσμευσης, είναι να μην εμπλακούν συναισθηματικά σε καταστάσεις, πρόσωπα για να μην βιώσουν το άγχος του αποχωρισμού, ή να αισθανθούν ότι είναι δέσμιοι των άλλων.

Οι δικαιολογίες που χρησιμοποιούν για να θρέψουν τον φόβο τους είναι η ιδέα το να είσαι με τον ίδιο άνθρωπο το υπόλοιπο της ζωή σου, ο φόβος ότι θα χάσω τον προσωπικό μου χώρο τα δικά μου πράγματα, το γεγονός ότι έχω ακόμα πολλά να κάνω σχέδια για την ζωή και η δέσμευση θα με κρατήσει πίσω στους στόχους μου και στα όνειρά μου, άσχημες σχέσεις του παρελθόντος, ακόμα και η απουσία σεξουαλικής ποικιλίας το γεγονός ότι μέσα στην σχέση το σεξ μπορεί να γίνει μονότονο και προβλέψιμο.

Ο φόβος της συναισθηματικής δέσμευσης, γνωστός και ως άγχος προσκόλλησης, είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα πρότυπο συμπεριφοράς και σκέψεων που χαρακτηρίζονται από έναν βαθιά ριζωμένο φόβο για τη δημιουργία στενών, στενών σχέσεων με άλλους. Τα άτομα που βιώνουν άγχος προσκόλλησης συχνά δυσκολεύονται να εμπιστευτούν τους άλλους, μπορεί να αποφεύγουν τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και μπορεί να αισθάνονται συγκλονισμένοι ή άβολα σε συναισθηματικά φορτισμένες καταστάσεις.

Το άγχος προσκόλλησης πιστεύεται ότι σχετίζεται με το στυλ προσκόλλησης ενός ατόμου, το οποίο διαμορφώνεται στην πρώιμη παιδική ηλικία και μπορεί να έχει διαρκή αποτελέσματα σε όλη τη ζωή του. Σύμφωνα με τη θεωρία της προσκόλλησης, τα παιδιά που λαμβάνουν συνεπή και ανταποκρινόμενη φροντίδα από τους φροντιστές τους αναπτύσσουν ένα ασφαλές στυλ προσκόλλησης, το οποίο τους δίνει τη δυνατότητα να σχηματίσουν υγιείς σχέσεις αργότερα στη ζωή τους. Ωστόσο, τα παιδιά που βιώνουν ασυνεπή ή παραμελημένη φροντίδα από τους φροντιστές τους μπορεί να αναπτύξουν ανασφαλή στυλ προσκόλλησης, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε δυσκολίες στη δημιουργία στενών σχέσεων.

Τα άτομα με άγχος προσκόλλησης συχνά βιώνουν μια αίσθηση βαθιάς ανασφάλειας στις σχέσεις τους, η οποία μπορεί να εκδηλωθεί με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, μπορεί να αναζητούν διαρκώς επιβεβαίωση από τους συντρόφους ή τους φίλους τους ή μπορεί να αποφεύγουν εντελώς την εγγύτητα για να προστατευτούν από πιθανό συναισθηματικό πόνο. Μπορεί επίσης να δυσκολεύονται να εκφράσουν τα συναισθήματά τους ή μπορεί να αισθάνονται άβολα με εκδηλώσεις στοργής από άλλους.

Ενώ το άγχος προσκόλλησης μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στις σχέσεις ενός ατόμου, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι είναι μια θεραπεύσιμη κατάσταση. Η θεραπεία και η συμβουλευτική μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα να αναπτύξουν ένα πιο ασφαλές στυλ προσκόλλησης, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε βελτιωμένες σχέσεις και μεγαλύτερη αίσθηση ευεξίας.

Εκτός από τη θεραπεία, υπάρχει μια σειρά από στρατηγικές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα άτομα με άγχος προσκόλλησης για να διαχειριστούν τα συμπτώματά τους. Για παράδειγμα, τεχνικές ενσυνειδητότητας όπως η βαθιά αναπνοή και ο διαλογισμός μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του άγχους και στη βελτίωση της συναισθηματικής ρύθμισης. Η αναζήτηση κοινωνικής υποστήριξης από έμπιστους φίλους ή μέλη της οικογένειας μπορεί επίσης να είναι χρήσιμη στη διαχείριση του άγχους προσκόλλησης.

Είναι σημαντικό για τα άτομα που βιώνουν άγχος προσκόλλησης να αναγνωρίσουν ότι οι φόβοι και τα άγχη τους είναι έγκυρα και κατανοητά. Μπορεί να είναι δύσκολο να εμπιστευτείς τους άλλους και να δημιουργήσεις στενές σχέσεις όταν κάποιος έχει βιώσει παρελθόν τραύμα ή παραμέληση. Ωστόσο, με τη σωστή υποστήριξη και τους πόρους, είναι δυνατό να αναπτύξετε υγιείς, ικανοποιητικές σχέσεις και να ζήσετε μια ικανοποιητική ζωή.

Αν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία πρέπει να καταλάβετε ότι δεν είστε μόνοι στην σχέση, δεν μπορείτε να έχετε όλες τις απαντήσεις, μην κλείνεστε στο καβούκι σας. Η ζωή προχωρά και εξελίσσεται και μαζί με αυτήν οφείλετε και εσείς να προχωρήσετε. Μην φοβάστε να μιλήσετε ναι να εξηγήσετε στον άλλον τους φόβους σας, μπορεί να σας είναι δύσκολο και άβολο στην αρχή, αλλά όμως μπορείτε να βρείτε κατανόηση και βοήθεια στον/στην σύντροφό σας. Οι σχέσεις θέλουν δουλειά!

Συμπερασματικά, ο φόβος της συναισθηματικής δέσμευσης, ή το άγχος προσκόλλησης, είναι μια κατάσταση που μπορεί να έχει βαθύ αντίκτυπο στις σχέσεις και την αίσθηση ευημερίας ενός ατόμου. Αν και μπορεί να είναι δύσκολο να ξεπεραστεί, η θεραπεία και η συμβουλευτική μπορεί να είναι αποτελεσματικές για να βοηθήσουν τα άτομα να αναπτύξουν ένα πιο ασφαλές στυλ προσκόλλησης και να διαχειριστούν τα συμπτώματά τους. Αναγνωρίζοντας τους φόβους τους και λαμβάνοντας μέτρα για την αντιμετώπισή τους, τα άτομα με άγχος προσκόλλησης μπορούν να δημιουργήσουν υγιείς, ικανοποιητικές σχέσεις και να ζήσουν μια πιο ουσιαστική ζωή.

Επιλογή Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής χωρίς εμπειρία σε Δομές Ειδικής Αγωγής

Οι Σύμβουλοι αυτοί καλούνται να αξιολογήσουν εκπαιδευτικούς που εργάζονται χρόνια σε δομές και φορείς εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής

Εκτυπώσιμη μορφή

Δημοσίευση: 25/05/2023

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ESOS

Άρθρο του Απόστολου Σπαθή, Προϊσταμένου του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Τρικάλων

Πρόσφατα στον χώρο της εκπαίδευσης έγιναν κρίσεις για την επιλογή σχολικών συμβούλων ειδικής αγωγής. Όμως κάποιοι Σύμβουλοι επιλέχθηκαν από το αρμόδιο Συμβούλιο Επιλογής χωρίς να έχουν ούτε μια ώρα προϋπηρεσία σε δομές ειδικής αγωγής με αποτέλεσμα να δημιουργούνται δυσλειτουργίες και ερωτηματικά ως προς την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους. Το χειρότερο είναι ότι οι Σύμβουλοι αυτοί καλούνται να αξιολογήσουν εκπαιδευτικούς που εργάζονται χρόνια σε δομές και φορείς εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής. Κι όλα αυτά, όταν στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες του κόσμου δίνουν τεράστια σημασία, όταν πρόκειται για κατάληψη θέσης ευθύνης, στην προϋπηρεσία σε αντίστοιχες δομές και θέσεις.

Ο ρόλος του Συμβούλου Ειδικής Αγωγής είναι κρίσιμος για τη διασφάλιση της ευημερίας, της επιτυχίας και της προόδου των μαθητών με ειδικές ανάγκες σε γνωστικό, νοητικό και συναισθηματικό επίπεδο. Οι Σύμβουλοι διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην υποστήριξη των μαθητών με αναπηρίες, στην παροχή καθοδήγησης σε γονείς και εκπαιδευτικούς, στην ένταξη των μαθητών και στη διευκόλυνση εφαρμογής αποτελεσματικών εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Κάθε διαδικασία επιλογής σχολικών συμβούλων ειδικής αγωγής θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοιες δομές ειδικής αγωγής. Να υπάρχει δηλαδή συναφή εμπειρία.

Να γιατί:

Κατανόηση των αναγκών των μαθητών: Η υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα αναπηριών και ατομικών αναγκών. Η προηγούμενη εμπειρία σε αυτά τα περιβάλλοντα παρέχει στους συμβούλους πολύτιμες γνώσεις σχετικά με διάφορες αναπηρίες, μαθησιακές προκλήσεις και στρατηγικές για την αντιμετώπιση διαφορετικών αναγκών. Αυτή η εμπειρία από πρώτο χέρι τους επιτρέπει να κατανοήσουν καλύτερα τις μοναδικές απαιτήσεις των μαθητών με ειδικές ανάγκες και να προσαρμόσουν ανάλογα την υποστήριξη και την καθοδήγησή τους.

Γνώση Νομικού και Ηθικού Πλαισίου: Η ειδική αγωγή λειτουργεί μέσα σε ένα συγκεκριμένο νομικό και ηθικό πλαίσιο που έχει σχεδιαστεί για την προστασία των δικαιωμάτων και τη διασφάλιση της κατάλληλης εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία. Οι σύμβουλοι πρέπει να γνωρίζουν καλά αυτούς τους κανονισμούς και τις κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να ακολουθήσουν έτσι ώστε να παρέχουν ακριβή και συμμορφούμενη καθοδήγηση σε μαθητές, γονείς και διδακτικό προσωπικό.

Εξοικείωση με τα εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα: Τα εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι απαραίτητα γιατί περιέχουν συγκεκριμένους στόχους, διαδικασίες και προϋποθέσεις υποστήριξης για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι Σύμβουλοι Ειδικής Αγωγής είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την παρακολούθηση αυτών των προγραμμάτων. Η προηγούμενη εμπειρία σε δομές ειδικής εκπαίδευσης βοηθά τους συμβούλους να γίνουν ικανοί στη δημιουργία αποτελεσματικών εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που ευθυγραμμίζονται με τις ξεχωριστές ανάγκες των μαθητών, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις.

Συνεργασία με φορείς και ειδικούς: Η ειδική εκπαίδευση απαιτεί συνεργασία μεταξύ διαφόρων επιστημονικών ειδικοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών, των διοικητικών υπαλλήλων, των γονέων, του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ) και των εξωτερικών επαγγελματιών. Οι σύμβουλοι πρέπει να συνεργάζονται αποτελεσματικά με αυτές τις διεπιστημονικές ομάδες για να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν κατάλληλες παρεμβάσεις και στρατηγικές υποστήριξης. Η προηγούμενη εμπειρία σε χώρους ειδικής εκπαίδευσης επιτρέπει στους συμβούλους να αναπτύξουν ισχυρές δεξιότητες συνεργασίας, να κατανοήσουν τη δυναμική της ομάδας και να πλοηγηθούν στην πολυπλοκότητα του συντονισμού των προσπαθειών για την αποτελεσματική υποστήριξη των μαθητών.

Συναισθηματική Υποστήριξη: Οι μαθητές με αναπηρίες συχνά αντιμετωπίζουν μοναδικές ψυχοσυναισθηματικές και κοινωνικές προκλήσεις. Οι Σύμβουλοι Ειδικής Αγωγής διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην παροχή συναισθηματικής υποστήριξης, βοηθώντας τους μαθητές να αναπτύξουν μηχανισμούς αντιμετώπισης. Η προηγούμενη εμπειρία στην ειδική αγωγή εξοπλίζει τους συμβούλους με τις απαραίτητες δεξιότητες και ενσυναίσθηση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της συναισθηματικής ευημερίας των μαθητών με ειδικές ανάγκες.

Ενώ οι γενικές συμβουλευτικές δεξιότητες είναι απαραίτητες για κάθε σχολικό σύμβουλο, η εξειδικευμένη φύση της ειδικής αγωγής απαιτεί πρόσθετη γνώση και εμπειρία. Έχοντας προηγούμενη εμπειρία σε χώρους ειδικής εκπαίδευσης, οι σύμβουλοι μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα την πολυπλοκότητα της υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες, να εξοικειωθούν με τα νομικά και ηθικά ζητήματα, να συνεργαστούν αποτελεσματικά με διάφορους ενδιαφερόμενους και να παρέχουν ολοκληρωμένη υποστήριξη για να εξασφαλίσουν την επιτυχία των μαθητών.

Το ισχύον Νομικό πλαίσιο δεν το έκανε, αλλά το Συμβούλιο Επιλογής Σχολικών Συμβούλων έπρεπε να δώσει προτεραιότητα στην επιλογή Συμβούλων Ειδικής Αγωγής που διέθεταν συναφή εμπειρία. Αυτό διασφαλίζει ότι οι μαθητές με ειδικές ανάγκες λαμβάνουν την εξειδικευμένη υποστήριξη που χρειάζονται οδηγώντας τους σε βελτιωμένα μαθησιακά αποτελέσματα αλλά και σε ένα προσιτό και φιλικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, χωρίς αποκλεισμούς.

3η Συνάντηση εργασίας ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. – ΕΔΥ στις 8 Μαΐου 2023

Ενδοσχολική επιμόρφωση στο Νηπιαγωγείο Πύλης από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. στις 4 Μαΐου 2023