Δομή

Προϊστάμενος ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Τρικάλων: Απόστολος Σπαθής
Οργανικές θέσεις Προσωπικού
Εκπαιδευτικών Προσχολικής Εκπαίδευσης (ΠΕ60 ή ΠΕ61): 1
Εκπαιδευτικών Δημοτικής  Εκπαίδευσης (ΠΕ70 ή ΠΕ71): 2
Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ02): 1
Ψυχολόγων (ΠΕ23): 2
Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30): 2
Λογοθεραπευτών (ΠΕ21): 1
Διοικητικών Υπαλλήλων (ΠΕ1 Διοικητικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων): 2