Αποστολή

Σύμφωνα με το Νόμο 4547/12-6-2018 άρθρο 7, παρ. 1,  αποστολή του Κ.Ε.Σ.Υ. είναι η υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου. Για την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα Κ.Ε.Σ.Υ. δραστηριοποιούνται στους τομείς της διερεύνησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών, της διενέργειας αξιολογήσεων, του σχεδιασμού και της υλοποίησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού, της υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ., της διενέργειας ενημερώσεων και επιμορφώσεων και της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου.
Όλες οι πράξεις, ενέργειες και κατευθύνσεις του Κ.Ε.Σ.Υ. έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό. Το προσωπικό επίσης αναλαμβάνει δραστηριότητες υποστήριξης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών, των γονέων και της κοινωνίας. Υπάρχει δηλαδή ένα βαθύ προσωπικό συναίσθημα του προσωπικού του Κ.Ε.Σ.Υ. αφοσίωσης στο έργο του με αίσθημα ευθύνης, δημοκρατικότητας, ισονομίας, συνεργασίας και ευσυνειδησίας.

Purpose of KESY

According  to the law 4547 / 12-6-2018 article 7, paragraph 1, the KESY mission is the support of school units and laboratories of their area of ​​responsibility for ensuring equal access for all pupils to education and their harmonious psychosocial development and progress. For the fulfillment of their mission, the KESY  organizations are active in the fields of investigating educational and psychosocial needs, conducting evaluations, designing and implementing educational and psychosocial interventions, career guidance activities, supporting the overall work of school units and laboratories, providing information and training, and sensitization of society as a whole.
All actions, actions and directions of the KESY have an educational orientation. The staff also undertake activities of support, information and awareness of teachers, parents and society. There is, therefore, a deep personal emotion of the staff of the KESY commitment to his work with a sense of responsibility, democracy, equality, cooperation and conscientiousness.