Αποστολή

Τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) που ιδρύθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4547/2018 (Α’ 102) μετονομάζονται σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.).

Σύμφωνα με το Νόμο 4823/3-8-2021   αποστολή των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.  είναι η υποστήριξη των μαθητών, των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου.

Οι αρμοδιότητες που ασκούν τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (Κέντρα Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης) επικεντρώνονται σε τρία επίπεδα: διερεύνησης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών, σχεδιασμού και υλοποίησης εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, καθώς και υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων. Εδώ είναι μια επιγραμματική περιγραφή των αρμοδιοτήτων: Διερεύνηση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών και Ψυχοκοινωνικών Αναγκών: Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών και εμποδίων στη μάθηση των μαθητών. Σύνταξη εξατομικευμένων αξιολογικών εκθέσεων για τους μαθητές. Εισήγηση για την κατάρτιση προσαρμοσμένων προγραμμάτων ψυχοπαιδαγωγικής και διδακτικής υποστήριξης. Πρόταση για εφαρμογή προγραμμάτων έγκαιρης διεπιστημονικής και εκπαιδευτικής υποστήριξης. Διατύπωση βασικών αξόνων Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης. Προώθηση αρχών διαφοροποιημένης παιδαγωγικής. Καθορισμός είδους εκπαιδευτικών βοηθημάτων. Σύνταξη αξιολογικής έκθεσης για μαθητές δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης. Διερεύνηση αιτημάτων ψυχοκοινωνικής στήριξης. Σχεδιασμός και Υλοποίηση Εκπαιδευτικών και Ψυχοκοινωνικών Παρεμβάσεων: Υλοποίηση προσαρμοσμένων παρεμβάσεων παιδαγωγικής και συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης. Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στο εκπαιδευτικό προσωπικό. Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους γονείς και κηδεμόνες. Ενίσχυση γνωστικών και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων μαθητών. Πρόληψη σχολικής διαρροής και δημιουργία ασφαλούς σχολικής κουλτούρας. Υποστήριξη διατύπωσης προτεραιοτήτων ψυχοκοινωνικής στήριξης. Υποστήριξη του Συνολικού Έργου των Σχολικών Μονάδων: Ενίσχυση γνώστικών δεξιοτήτων μαθητών και πρόληψη σχολικής διαρροής. Υποστήριξη στο σχεδιασμό ολιστικών πολιτικών και στρατηγικών για ψυχοκοινωνικά ζητήματα. Εντοπισμός δομικών φραγμών στην ισότιμη πρόσβαση στη μάθηση και εφαρμογή υποστηρικτικών μέτρων. Υποστήριξη προγραμμάτων πρωτογενούς ή δευτερογενούς πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας. Ενίσχυση επικοινωνίας και συνεργασίας σχολικής μονάδας με γονείς, υπηρεσίες, και τοπική αυτοδιοίκηση. Ενημέρωση και επιμόρφωση εκπαιδευτικού προσωπικού και συμμετοχή σε δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινότητας. Ενημέρωση και Επιμόρφωση: Ενημέρωση σχολικής κοινότητας για δράσεις και προγράμματα ψυχοκοινωνικού ενδιαφέροντος. Παραγωγή ενημερωτικού υλικού για εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς και ευρύτερη κοινότητα. Διατήρηση βιβλιοθήκης και αρχείου πληροφόρησης. Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και προώθηση συνεργασιών για θέματα δικαιωμάτων του παιδιού και ψυχοκοινωνικής υγείας. Συνεχής Υποστήριξη και Ενημέρωση: Παροχή συνεχούς συμβουλευτικής υποστήριξης και ενημέρωσης σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Διοργάνωση προγραμμάτων ενημέρωσης για γονείς ή κηδεμόνες. Σχεδιασμός και υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων.