Χαιρετισμός του Προϊσταμένου του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. στους νέους διευθυντές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων. Ενημέρωση για το πλαίσιο επικοινωνίας και συνεργασίας (1-9-2023)

Θέμα «Χαιρετισμός του Προϊσταμένου του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. στους νέους διευθυντές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων. Ενημέρωση για το πλαίσιο επικοινωνίας και συνεργασίας»

Αγαπητοί νέοι διευθυντές των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων,

είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να σας απευθύνω τον θερμότερο χαιρετισμό με την αφορμή της ανάληψής σας ως νέοι διευθυντές σε αυτήν τη σημαντική φάση της εκπαιδευτικής μας πορείας. Σας καλωσορίζω θερμά στην οικογένεια των στελεχών εκπαίδευσης και του Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) Τρικάλων.

Η εκπαίδευση αποτελεί το θεμέλιο της κοινωνίας μας και εσείς, ως διευθυντές, έχετε το προνόμιο και την ευθύνη να καθοδηγείτε τους μαθητές μας προς τη βελτίωση του νοητικού, συναισθηματικού και κοινωνικού τους επιπέδου συμβάλλοντας έτσι στην ομαλή ένταξή τους στην κοινωνία. Ο ρόλος σας είναι πολυσύνθετος και απαιτείται αφοσίωση, δημιουργικότητα και αμερόληπτη προσοχή στις ανάγκες των μαθητών σας.

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι δεν είστε μόνοι σας σε αυτήν την προσπάθεια. Το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Τρικάλων είναι εδώ για να σας υποστηρίξει και να σας καθοδηγήσει σε κάθε βήμα της διαχειριστικής σας δράσης. Επίσης, θα έχετε την ευκαιρία να συνεργαστείτε με τους εξαιρετικούς εκπαιδευτικούς και το εξειδικευμένο προσωπικό μας, διαμορφώνοντας μια ισχυρή και δημιουργική ομάδα που θα επιδιώξει το κοινό μας όραμα για την ανάπτυξη των νέων γενεών.

Παραθέτω στη συνέχεια το πλαίσιο λειτουργίας και συνεργασίας μας:

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4823/τ. Α΄/3-8-2021 με θέμα «Σκοπός και αρμοδιότητες των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης», τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) που ιδρύθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4547/2018 (Α’ 102) μετονομάζονται σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.).

Οι αρμοδιότητες των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό και αφορούν στις δημόσιες και ιδιωτικές σχολικές μονάδες των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων.  

Σύμφωνα με το ν. 4823/τ. Α΄/3-8-2021 αποστολή των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. είναι η υποστήριξη των μαθητών, των σχολικών μονάδων και των Εργαστηριακών Κέντρων της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου. Για τα ζητήματα, για τα οποία επιφυλάσσεται αποκλειστική αρμοδιότητα στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., δεν έχουν αρμοδιότητα άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή φορείς.

Τα Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. ασκούν τις αρμοδιότητες και χειρίζονται κάθε συναφές θέμα σε συνεργασία με τις λοιπές περιφερειακές δομές διοίκησης και υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. συνεργάζονται με τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4058/2012 (Α’ 63), καθώς και τις λοιπές δημόσιες υπηρεσίες υγείας κατά τον λόγο των αρμοδιοτήτων τους.

Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα εισήγησης για την κατάταξη, εγγραφή, μετεγγραφή και φοίτηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς και για το κατάλληλο πλαίσιο εξατομικευμένης υποστήριξης, ήτοι παράλληλη στήριξη ή φοίτηση σε τμήμα ένταξης σε σχολική μονάδα της γενικής εκπαίδευσης.

Διασυνδέονται με τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. ως εξής:

α) Κάθε εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. , αναλαμβάνει υπό την ευθύνη του μία ενότητα σχολικών μονάδων και λειτουργεί ως πρόσωπο επαφής και αναφοράς των μονάδων αυτών, ιδίως για πιθανές παραπομπές μαθητών για τη διενέργεια αξιολογήσεων και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, τη διατύπωση αναγκών σε επίπεδο υποστήριξης της σχολικής κοινότητας, τη διενέργεια επιμορφώσεων και δράσεων ευαισθητοποίησης και την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού.

β) σε κάθε σχολική μονάδα ορίζεται, με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, υπεύθυνος επικοινωνίας με το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.  εκπαιδευτικός, ο οποίος, σε συνεργασία με το διευθυντή της μονάδας, έχει την ευθύνη για το συντονισμό των αιτημάτων προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και τη συνολική συνεργασία με αυτό. Υπεύθυνος επικοινωνίας με το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ορίζεται ο εκπαιδευτικός του τμήματος ένταξης (Τ.Ε.), όπου λειτουργεί ή, αν δεν λειτουργεί Τ.Ε., άλλος εκπαιδευτικός, κατά προτεραιότητα με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε.

Σε κάθε περίπτωση, για την αξιολόγηση και την έκδοση σχετικών αξιολογικών εκθέσεων – γνωματεύσεων από τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., απαιτείται η:

α) προηγούμενη της διενέργειας της αξιολόγησης υποβολή σχετικού αιτήματος των γονέων ή κηδεμόνων προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.,

β) αιτιολογημένη εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., από την οποία να προκύπτει ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από τη σχολική μονάδα του μαθητή, τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων αυτών, καθώς και το βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο έχει συνταχθεί και υλοποιηθεί από την Ε.Δ.Υ.

Ως εκ τούτου, στην περίπτωση που δεν υπάρχει αίτηση του γονιού/κηδεμόνα του μαθητή προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή ελλιπής αιτιολόγηση της εισήγησης του συλλόγου διδασκόντων, ο μαθητής δεν αξιολογείται. Σε κάθε περίπτωση ο γονιός διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης πριν αυτή ολοκληρωθεί.

Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εκτός από περιπτώσεις ατομικής αξιολόγησης και υποστήριξης, διερευνούν και αιτήματα, που υποβάλλονται από τους συλλόγους διδασκόντων των σχολικών μονάδων και αφορούν στις αρμοδιότητες των Κέντρων αυτών. Τα αιτήματα αυτά συνοδεύονται από το σχετικό πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων, το οποίο περιλαμβάνει την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας της σχετικής παρέμβασης από πλευράς του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., περιγραφική έκθεση των μέτρων που έχουν ληφθεί από το σχολείο για το προς παρέμβαση θέμα και τα σχετικά αποτελέσματα.

Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., ανάλογα με το είδος και τον βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και των μαθησιακών δυσκολιών, προσδιορίζουν το χρόνο επαναξιολόγησης, ο οποίος αναγράφεται στην έκθεση αξιολόγησης – γνωμάτευση. Αν δεν αναγράφεται χρόνος επαναξιολόγησης, οι εκθέσεις του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. έχουν μόνιμη ισχύ.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4823/τ. Α΄/3-8-2021 για τη Διαδικασία διάγνωσης: Οι αισθητηριακές διαταραχές της όρασης και της ακοής, τα κινητικά ή άλλα σωματικά προβλήματα, οι ψυχικές και νοητικές αναπηρίες, καθώς και τα σοβαρά ή χρόνια προβλήματα υγείας πιστοποιούνται με ιατρική γνωμάτευση από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) και τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4058/2012 (Α’ 63), η οποία αναφέρει το ποσοστό, το είδος και τη βαρύτητα της αναπηρίας και τη χρονική διάρκεια ισχύος της γνωμάτευσης. Αν ο μαθητής δεν έχει πιστοποιηθεί από ΚΕ.Π.Α. ή Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας και μέχρις ότου πιστοποιηθεί, γίνονται δεκτές γνωματεύσεις από δημόσια νοσοκομεία.

Οι σχολικές μονάδες και οι επιτροπές εξετάσεων των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις προτάσεις, που αναφέρονται στις εκθέσεις αξιολόγησης – γνωματεύσεις που συντάσσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Βασικός μας στόχος αποτελεί η υποστήριξη και η συμπαράστασή μας σε κάθε σας ζήτημα, που σχετίζεται με την υποστήριξη όλων των μαθητών.

Οι εκπαιδευτικοί και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. που ορίζονται ως υπεύθυνοι επικοινωνίας με τις σχολικές μονάδες είναι: Για τα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια, Επαγγελματικά Λύκεια, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., ΕΝ.Ε.Ε.Γ.Υ.Λ., υπεύθυνοι επικοινωνίας ορίζονται οι Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και οι Ψυχολόγοι. Για τα Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία ορίζονται οι Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και οι Κοινωνικοί Λειτουργοί.

Ας εφαρμόσουμε κατά τη συνεργασία μας, βασικές αρχές, όπως ο αλληλοσεβασμός, η συνεργασία, η υπευθυνότητα, η ειλικρίνεια και η ισοτιμία. Ας χτίσουμε από κοινού το «συμπεριληπτικό σχολείο», περνώντας, σύμφωνα με τις επιταγές της σύγχρονης κοινωνίας, από το «νέο σχολείο» στο «ένα σχολείο για όλους», το οποίο τιμά και αναγνωρίζει τη φυσική παρουσία της διαφορετικότητας των μαθητών. Το «συμπεριληπτικό σχολείο» επιδιώκει την πρόσβαση όλων των μαθητών στη μάθηση, μέσω της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, τον σχεδιασμό και εφαρμογή εξατομικευμένων προγραμμάτων σπουδών, τον σεβασμό στο περιβάλλον και τον πολιτισμό, τη σφυρηλάτηση σχέσεων με τους γονείς και τη διαρκή αμφισβήτηση των εκπαιδευτικών πρακτικών, ώστε να εξασφαλίζονται οφέλη για όλους.

Σας εύχομαι κάθε επιτυχία και ικανοποίηση στην απαιτητική και ενδιαφέρουσα αποστολή σας. Μαζί, θα συνεχίσουμε να διαμορφώνουμε το μέλλον μέσα από την εκπαίδευση, εμπνέοντας τους νέους να αναπτύξουν το δυναμικό τους και να γίνουν πολίτες του κόσμου.