Αναγκαιότητα προγραμματισμού


  Το Κ.Ε.Σ.Υ., ως εκροές, διεκπεραιώνει διαγνώσεις, αξιολογικές εκθέσεις, ειδικά εκπαιδευτικά εξατομικευμένα προγράμματα, συμβουλευτική υποστήριξη, εκδίδει ενημερωτικά φυλλάδια σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, ευαισθητοποιεί την κοινή γνώμη. Η προετοιμασία όλων αυτών επιτυγχάνεται με το σωστό προγραμματισμό. Ανατίθεται σε κάθε εργαζόμενο το ατομικό πλαίσιο δράσης του, ώστε να γνωρίζει τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνει, διασαφηνίζεται και καθορίζεται επακριβώς ο ρόλος του. Το κάθε μέλος γνωρίζει την ομάδα σχολείων για την οποία είναι υπεύθυνο επικοινωνίας, χρεώνεται περιστατικό μαθητή που αιτείται αξιολόγηση ή συμβουλευτική και φροντίζει για τις περεταίρω διαδικασίες αξιολόγησης του μαθητή ή υποστήριξης των εκπαιδευτικών ή και γονιών. Το κάθε μέλος του προσωπικού επίσης γνωρίζει εκ των προτέρων τον χρόνο (και τον τόπο) συνεδριάσεων του συλλογικού οργάνου διοίκησης. Αναδεικνύεται ο τρόπος εφαρμογής στην πράξη των σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων που σχετίζονται με τη διοίκηση τη συμβουλευτική και την αξιολόγηση μαθητών προκειμένου να λειτουργήσει η υπηρεσία σωστά, μεθοδικά και το κυριότερο προγραμματισμένα.

  Ο έγκαιρος προγραμματισμός καθιστά την υπηρεσία δυνατή, ώστε να αντιμετωπίζει άμεσα και ικανοποιητικά κάθε περιστατικό μαθητή που εμποδίζεται στη μάθηση. Βοηθάει στο να βελτιωθεί η λειτουργία του Κ.Ε.Σ.Υ. και να ολοκληρωθεί η αποτίμησή του αλλά και στο να αξιοποιηθούν όλοι οι πόροι του.

  Λειτουργεί ευεργετικά, αφού θα έχει προστατευτικό ρόλο (λόγω της ανάπτυξης αμυντικών δομών, ευελιξίας, προσαρμογής) αλλά και επιθετικά, αφού θα εκμεταλλευτεί όλες τις αναδυόμενες ευκαιρίες προς την κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων.