Πολιτικές που ακολουθούμε

Πολιτικές που θέτει ο Σύλλογος Προσωπικού

   Είναι οι κατευθυντήριες οδηγίες που δίνονται στο προσωπικό διευκολύνοντας τη λήψη αποφάσεων και αφήνοντας περιθώρια πρωτοβουλιών. Με δεδομένη τη γενική αποστολή του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. διαμορφώνουμε και ασκούμε εκάστη σχολική χρονιά την εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική.

   Για το σχολικό έτος 2021-22 προτεραιότητες δίνονται:

 • Στην ενημέρωση και προσαρμογή στο νέο νόμο 4823/3-8-2021 με θέμα “Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις”
 • Στην ανάπτυξη κουλτούρας συνεργασίας στο προσωπικό του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
 • Στη συμμετοχή του προσωπικού, στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων
 • Στη χωρίς σκοπιμότητες έκδοση γνωματεύσεων
 • Στην κατανομή ίσων δραστηριοτήτων και αριθμού σχολικών μονάδων επικοινωνίας στο προσωπικό του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
 • Στην ανάληψη δραστηριοτήτων βάσει της ειδικότητάς τους και στην αξιοποίηση τυχόν ιδιαίτερων ταλέντων που διαθέτουν.
 • Στη λήψη αποφάσεων με βάση επιστημονικά κριτήρια, αναλύσεις και τεκμηρίωση των απόψεων
 • Στην απόκτηση κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης της λειτουργικότητας της υπηρεσίας
 • Στην προσπάθεια για αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων (υλικών και έμψυχων)
 • Στον κατάλληλο συντονισμό ενεργειών και δραστηριοτήτων που αφορούν στις διεργασίες διάγνωσης και υποστήριξης των μαθητών
 • Στον τρόπο προσέγγισης των σχολικών μονάδων κατά τις επισκέψεις του προσωπικού

Στη συμμετοχή του προσωπικού σε ενδοϋπηρεσιακά ή άλλα επιμορφωτικά προγράμματα για τη βελτίωση των επαγγελματικών ικανοτήτων τους.