Πολιτικές που ακολουθούμε

Πολιτικές που θέτει η ολομέλεια του Συλλόγου Προσωπικού

Είναι οι κατευθυντήριες οδηγίες που δίνονται στο προσωπικό διευκολύνοντας τη λήψη αποφάσεων και αφήνοντας περιθώρια πρωτοβουλιών. Με δεδομένη τη γενική αποστολή του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. διαμορφώνουμε και ασκούμε εκάστη σχολική χρονιά την εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική:

Συγκεκριμένα Κριτήρια για Ανάληψη Δραστηριοτήτων:

Προσθήκη συγκεκριμένων κριτηρίων για την ανάληψη δραστηριοτήτων, προκειμένου να υπογραμμιστεί η σημασία της ειδικότητας και των ταλέντων του προσωπικού.

Στρατηγική για Συνεχή Βελτίωση:

Ενίσχυση της στρατηγικής για τη συνεχή βελτίωση, περιλαμβάνοντας συγκεκριμένα βήματα ή μέσα για την αξιολόγηση και τη βελτίωση της λειτουργίας της υπηρεσίας.

Κριτήρια για Επισκέψεις σε Σχολικές Μονάδες:

Συμπερίληψη συγκεκριμένων κριτηρίων για τον τρόπο προσέγγισης των σχολικών μονάδων κατά τις επισκέψεις του προσωπικού, με στόχο την αποτελεσματική υποστήριξη και αξιολόγηση.

Συμμετοχή σε Επιμορφωτικά Προγράμματα:

Επισήμανση της σημασίας της συμμετοχής του προσωπικού σε επιμορφωτικά προγράμματα για τη βελτίωση των επαγγελματικών τους ικανοτήτων, με πιο συγκεκριμένες προτάσεις για τέτοια προγράμματα.

Συμμετοχή στις Διαδικασίες Λήψης Αποφάσεων:

Περαιτέρω ενίσχυση της συμμετοχής του προσωπικού στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, με συγκεκριμένα μέτρα που προωθούν τη διαφάνεια και τη συμμετοχή.