Δείκτες απόδοσης


Θεματικές
Περιοχές


Τομείς


Δείκτες


Διαδικασίες
 ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.

1. Το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ως φορέας αξιολόγησης και υποστήριξης

2.Το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ως εκπαιδευτικός οργανισμός

3. Το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ως τόπος αξιολόγησης και Υποστήριξης
1. Δυναμική του πεδίου
2. Κλίμα αξιολόγησης
3. Μέσα συλλογής πληροφοριών
4. Υποστήριξη μαθητών
5. Ενημέρωση φακέλων μαθητών
6. Επιμόρφωση Προσωπικού  
   (ενδοϋπηρεσιακή κ.ά. μορφές)
7. Καθήκοντα προσωπικού
8. Παιδαγωγικές- διδακτικές συναντήσεις
9. Καινοτόμες δραστηριότητες του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
10. Βιβλιοθήκη ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.-Υλικό υποστήριξης

1. Έρευνα σχέσεων ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.  και γονιών μαθητών
2. Ανάλυση συνεδριάσεων προσωπικού ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
3. Ανάλυση περιεχομένων φακέλων μαθητών
4. Ανάλυση δικτύου ενημέρωσης
5. Ανάλυση κοινής γνώμης
6. Εξακρίβωση αναγκών κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης των παιδιών με ειδικές εκπ/κές ανάγκες
7. Ομάδες εστίασης και συνεργασίας
8. Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των περιπτώσεων των μαθητών που αξιολογούνται κατά βαθμίδα εκπαίδευσης

1. Κτίριο, εποπτικά και άλλα μέσα, 
  εξοπλισμός ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
2. Λειτουργικότητα χώρων
3. Οικονομικοί πόροι
4. Κατανομή μαθητικού δυναμικού
5. Κοινωνικά και πολιτισμικά
  χαρακτηριστικά των μαθητών

1. Εκπαιδευτικό προσωπικό
2. Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
3. Διοικητικό Προσωπικό
4. Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό
5. Μετακινήσεις προσωπικού-ελλείψεις

1. Σχέσεις προσωπικού μεταξύ τους
2. Εσωτερική κουλτούρα της υπηρεσίας
3. Σχέσεις αξιολογητών – μαθητών
4. Σχέσεις ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και γονέων
5. Σχέσεις ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.  με θεσμούς και τοπικούς φορείςΔιαδικασίες


Κλίμα, Σχέσεις,
 Συνεργασίες
(κουλτούρα)
1. Σχέσεις προσωπικού μεταξύ τους
2. Εσωτερική κουλτούρα της υπηρεσίας
3. Σχέσεις αξιολογητών – μαθητών
4. Σχέσεις ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και γονέων
5. Σχέσεις ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.  με θεσμούς και
    τοπικούς φορείςΔιαδικασίες


Διοίκηση
1. Προγραμματισμός ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
2. Οργάνωση, Διεύθυνση , Έλεγχος, Αξιολόγηση, Ανατροφοδότηση.
3. Συντονισμός δραστηριοτήτων
4. Διαμόρφωση-Εφαρμογή Προγραμματισμού
5. Αξιοποίηση πόρων
Αποτελέσματα
1. Παροχή υπηρεσιών- επιτεύγματα
 

2. Προσωπική-
  κοινωνική
  ανάπτυξη


 
3. Kατευθύνσεις και φοίτηση μαθητών στην κατάλληλη σχολική μονάδα
1. Ατομικός φάκελος μαθητών
2. Παρακολούθηση επίδοσης των μαθητών
3. Παρακολούθηση συμπεριφοράς των μαθητών1. Πρόβλεψη αποτυχίας ή επιτυχίας
2. Ατομική και κοινωνική ανάπτυξη
  μαθητών
3. Μαθησιακό περιβάλλον μαθητών


1. Ειδικά σχολεία
2. Τμήματα ένταξης
3. Κατ΄ οίκον εκπαίδευση
4. Παράλληλη στήριξη